7 Nezamyslická

· 23. Nezamyslická

Na poli za Kbely

(není jisté, zda nejde o kapli č. 22)

Ačkoliv není jisté, zda tato kaple není 22. v pořadí, pravděpodobně se jedná o kapli 23., zasvěcenou Madoně Nezamyslické stojící na půlměsíci.

Donátorem kaple byl František, hrabě z Kolovratu.

Svatý Václav byl zachycen, jak se ujímá vlády nad Moravou po vyhnání Svatoboje.

Nádobo duchovní a všech milostí božích plná Panno Maria, u jejížto obrazu v Nezamyslicích kacířští vojáci, když kostel loupili a oltáře sekali, zázračným způsobem dvakráte přestrašeni a potom spravedlivou boží pomstou trestáni byli; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi viděla, že tvůj milý syn přetěžký kříž na svých ramenách pro sebe z města nese a pod ním klesá; prosím tebe abys mi vyprosila trpělivost v mém každém kříži utrpení a protivenství, kteréhokoli Pán Bůh na mne dopustiti ráčí. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž pro svou dobrotivost Moravskou zemi (když pro vyobcování a vypovědění Svatoboje, jejího krále k dokonalému vyvrácení přijíti měla a k tobě právo k ní od císaře darováno bylo) milostivě jsi Pána Boha zastával, tak že dokud jsi živ byl na světě, dobrého pokoje života užívala; prosím tebe zastaň také duše naše při spravedlivém Božím soudu a chraň nás také nyní, aby nepřátelé naši ani na těle, ani na duši nemohli nám škoditi. Amen.

Pokračujeme dále po silnici k další kapli na poli.