6 Kutnohorská

· 19. Kutnohorská

Nově postavená kaple na náměstí

Stojíme u nejkrásnější kaple, kterou obnovila obec Kbely v roce 2018. Je to kaple Kutnohorská, ozdobená invokací "Panno věrná" a vybudovaná Bernardem, pánem z Věžníku.

Svatý Václav je vítán císařem na sněmu, ačkoliv přišel pozdě.

Panno věrná, žádného neopouštějící Maria, kteráž v svém kutnohorském obrazu k jednomu z bratrů Tovaryšstva Ježíšova mluviti ráčila, jakož i jiným milostivě dobročinnou se ukazuješ; skrze tvou věrnou práci a starost, s kterou jsi živila a opatrovala sobě svěřený nejdražší poklad nebeský Ježíše Krista, až do třicátého léta věku jeho, prosím tebe, rač také opatrovati po všechen čas života mého, a zvláště v hodinu smrti mé, aby ďábelskou lstí nezahynula duše má věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž stráviv podle svého obyčeje celou noc na modlení, ráno velmi dlouho při mších si se v kostele zdržoval, a že jsi proto časně na sněm nepřišel, ustanovil císař, aby když přijdeš, žádný z knížat tobě k poctivosti nepovstal; kterýž však potom sám, uzřev na čele tvém lesknoucí se kříž a při tobě dva anděly, povstáním ze svého císařského trůnu tebe poctil. Prosíme tebe, vyžádej nám od Boha, aby jeho svatí andělé tak byli při nás vždycky a nás vedli do nebeského království. Amen.

Pokračujeme kolem nádraží zpět na hlavní silnici, po níž se vydáme dále k Vinoři.