19 Vartenská

· 41. Vartenská

V parčíku u Pražské ulice v Brandýse.

Stojíme u předposlední zachovalé kaple, v pořadí 41. Donátorem byl František Antonín Berka z Dubé. Kaple je zasvěcena Madoně z kladské Varty, která je nyní na území Polska.

Svatého Václava bylo na obraze možné vidět, jak v podobě bílého orla pomáhá vítězit v boji s Maďary Přemyslovi Otakarovi II.

Královno mučedníků a panno všech lidí, nejtrpělivější Maria, kteráž v svém Vartenském obrazu, když nějaká těžká boží rána, zvláště od pohanů, Tatarů a kacířů na Čechy přijíti měla, z politování lidské bídy jako milostivá matka často jsi patrně slzy vylévala a od dávných časů Varta neb Obrana České země nazvána jsi byla. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že vůle nejvyšší velebnosti božské jest jedna s tvou vůlí a cožkoli ty chceš, k tomu hned Trojice boží milostivě přivoliti ráčí. Prosím tebe, vyžádej mi tu milost od Boha ať opravdově a s velkou zkroušeností oplakávám své hříchy a napotom více než štíra a hada jich se varuji. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, vejvodo České země, jenž jsi často Čechům, ukázav se jim v povětří v bitvách pomáhal jako léta dvanáctistého, když Jaroslav Berka na tvém kopí držel roztaženou kohouhev svatého Vojtěcha pomohl jsi Čechům k velikému vítězství. Prosím tebe, pomáhej i nyní Českému království, zažeň jeho nepřátely a pomoz k potěšitelnému pokoji. Amen.

Nyní pojedeme k poslední kapli, která se nachází před železničním přejezdem.