1 Invalidovna

Drazí poutníci,

vítám Vás na začátku cyklopouti do Staré Boleslavi podél kapliček tzv. Svaté cesty.

Takzvaná Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi je vlastně dvojí.

Poutníci původně sledovali cestu, kterou se ubíral svatý Václav cestou ke své mučednické smrti a kterou bylo jeho tělo převezeno z Boleslavi do Prahy. Tato cesta vedla přes Libeň k proseckému kostelu svatého Václava, pak dále přes Popovice k brandýskému brodu.

Naše dnešní Svatá cesta, lemovaná kapličkami, vede poněkud jižněji, než cesta Svatováclavská, nevede ani přes prosecký kostel. Jak vznikla?

Na počátku 17. století se díky jezuitům stávají poutě do Staré Boleslavi velmi oblíbené. Mají jak svatováclavský, tak mariánský charakter, díky milostnému Palladiu země české. Pražští jezuité, a mezi nimi především Jan Tanner, se zasloužili o vybudování čtyřiačtyřiceti kapliček při stávající cestě. Jan Tanner také vydal publikaci, v níž je každá kaplička přesně zdokumentována, takže dnes přesně víme, jak která kaplička byla vyzdobena.

Každá kaple byla pojmenována podle některého mariánského poutního místa, a to v abecedním pořadí. Kaplí bylo čtyřicet čtyři podle počtu invokací v loretánské litanii. Každá kaple tak byla označena i jednou invokací.

Obraz ve výklenku byl rozdělen na dvě části. V horním oblouku byla zobrazena vždy madona podle poutního místa, které dalo kapli název. V dolní, větší části byl výjev ze života svatého Václava. Nahoře v oblouku byla napsána loretánská invokace. Na levé vnitřní stěně byla napsána mariánská modlitba a na pravé stěně modlitba svatováclavská. V nice byl ještě erb a jméno donátora.

Typická pro baroko je mnohá symbolika, proto nemůžeme nepřipomenout, že kaple byly od sebe vzdáleny na délku Karlova mostu.

Během naší pouti nás čeká dalších osmnáct zastavení u dosud stojících kapliček.

U každé kaple si řekneme, kterému poutnímu místu byla zasvěcena a jaký výjev ze života svatého Václava byl na ní zobrazen. Připomeneme si také jméno donátora.

Pak se pomodlíme se původní barokní modlitby, jak z mariánského cyklu, tak ze svatováclavského. Modlitby jsou vždy vztaženy k příslušnému mariánskému poutnímu místu a příběhu ze života svatého Václava. Pro dnešní uši budou modlitby znít anachronicky, patrně nebudeme věřit všem v modlitbách popisovaným zázrakům, nicméně pokusme se přesto nabídnout Panně Marii a svatému Václavu své radosti i starosti.

Připomínám, že každý jede na vlastní nebezpečí a prosím, abyste dodržovali veškeré předpisy.

Naše pouť bude dlouhá asi 22 km a nejdelší úsek nás čeká hned na začátku, protože od této kapličky musíme dojet až na Klíčov.

U poslední dochované kaple, která se nachází v Brandýse nad Labem před železničním přejezdem, pouť končí. Odtamtud do Staré Boleslavi a zpět domů už jede každý individuálně.

· Kaple svatého Václava u Invalidovny

Patrně se nejedná o původní kapli, ale o nově vybudovanou po stavbě železniční trati na Denisovo nádraží.

Texty modliteb jsou vzaty z první kapličky, která se nedochovala. Jednalo se o kapli Staroboleslavskou.

Nyní se pomodlíme původní modlitby.

Svatá Maria, jejížto zázračný obraz v staroboleslavském poli podivně vyoraný od mnoha set let předivnými zázraky se stkví, prosím tebe skrze tvé od věčnosti, abys Matkou boží byla, vyvolení, rač mi vyprositi mých hříchů odpuštění a účinnou milost boží, ať nikdy žádného těžkého hříchu se nedopustím, nýbrž v svatosti života tebe následuji. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž jsi blahoslavenou Pannu Marii v jejím staroboleslavském obraze původem svatých Crhy a Strachoty a cvičením svaté Lidmily, báby tvé svaté ctil, a do Staré Boleslavi po té cestě se na smrt dobrovolně pro víru křesťanskou oddal, po které potom svatý Vojtěch, svatý Prokop, pět svatých Bratrů mučedníků i jiní svatí Čechové, jako císařové, králové, knížata, biskupové, i jiní nesčíslní pobožní křesťané putovali, prosím tebe, vyžádej nám vroucnou lásku k blahoslavené Panně Marii, ať ji vždycky svatě milujeme a nábožně ctíme, na zemi až do smrti, a v nebi na věky. Amen.

Nyní pojedeme po Sokolovské ulici až na náměstí Organizace spojených národů ve Vysočanech, tam odbočíme doleva k vysočanské estakádě, ale hned za podjezdem odbočíme vpravo do kopce na Klíčov.